Kvietimas teikti paraiškas papildomoms doktorantūros vietoms gauti

Švietimo ir mokslo ministerija yra numačiusi skirti lėšų mokslo ir meno doktorantūrai vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis per Lietuvos mokslo tarybos vykdomą „Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – NKPDOKT“ projektą, jas paskirsčius mokslo ir studijų institucijoms konkurso būdu (konkursinė doktorantūra).

Taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas papildomoms doktorantūros vietoms gauti. Paraiškos priimamos iki 2013 m. gegužės 16 d. 16 val.

Paramos tikslas

Konkursinės doktorantūros tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius spręsti aktualias mokslo problemas, skatinti III studijų pakopos veiklą mokslo ir studijų institucijose.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas dėl konkursinės doktorantūros vykdymo gali teikti visų mokslo sričių mokslininkai, meno daktarai ir pripažinti menininkai (toliau – vadovai). Jeigu vadovas dirba institucijoje, kuri neturi teisės vykdyti atitinkamos krypties doktorantūros, kartu su paraiška pateikiamas raštiškas institucijos, kuri turi teisę vykdyti siūlomos krypties doktorantūrą, sutikimas vykdyti doktorantūrą vadovaujant šiam asmeniui.

Paraiškų teikimo tvarka

Norintieji dalyvauti konkurse Tarybai pateikia paraišką, kurią sudaro:

  1. Prašymas dalyvauti konkurse papildomoms doktorantūros vietoms gauti;
  2. Papildomos doktorantūros vietos aprašas;
  3. Institucijos, kuri turi teisę vykdyti siūlomos krypties doktorantūrą) sutikimas vykdyti doktorantūrą (jeigu vadovas dirba institucijoje, kuri neturi siūlomos krypties doktorantūros teisės).

Apraše pateikiama informacija

  1. apie vadovą;
  2. doktorantų, kuriems vadovavo ar vadovauja vadovas, sąrašas;
  3. vadovo penkių svarbiausių mokslo darbų, susijusių su siūloma doktorantūros tema (tematika), sąrašas;
  4. vadovo mokslinės veiklos (mokslinės publikacijos, dalyvavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose ir pan.) per paskutinius penkerius metus, aprašymas.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje adresu http://nkpdokt.lmt.lt. Prašymas rengiamas pagal elektroninėje sistemoje pateiktą formą, o institucijos sutikimas dėl doktorantūros vykdymo rengiamas laisva forma. Sutikimas turi būti pasirašytas institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens. Skenuotos jų kopijos į elektroninę sistemą įkeliamos iki paraiškų teikimo termino pabaigos, t. y. gegužės 16 d. Jokių spausdintų dokumentų Tarybai įteikti nereikia.

Informacija mokslo ir studijų institucijoms

  1. Doktorantai į papildomas konkursinės doktorantūros vietas turės būti priimti iki 2013 m. rugsėjo 15 d.
  2. Pirmųjų dviejų metų doktorantūra bus finansuojama per šiuo metu Tarybos vykdomą „Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – NKPDOKT“ projektą. Lėšas trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantūrai Švietimo ir mokslo ministerija planuoja skirti iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos.
  3. Pasibaigus paraiškų teikimui mokslo ir studijų institucijų prašysime Tarybai atsiųsti raštą, pasirašytą institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriame būtų patvirtinta, kad institucija neprieštarauja, jog šioje institucijoje dirbantys ir paraiškas pateikę vadovai, vadovautų prašomos mokslo (meno) krypties doktorantūrai. Reikiamai informacijai šiam raštui parengti surinkti, Taryba institucijų padaliniams, atsakingiems už doktorantūros administravimą, išsiųs prisijungimo prie paraiškų teikimo sistemos duomenis.

Papildoma informacija

Konkurso rezultatus planuojame paskelbti Tarybos svetainėje iki 2013 m. birželio 4 d.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Virginija Uksienė tel. (8 5) 261 6134, e. p. , techniniais klausimais (pildant paraišką elektroniniu būdu) – vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė e. p. . Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.