Molekulinė biologija

Molekulinė biologija

Biochemijos ir molekulinės biologijos katedra dalyvauja vykdant I-II pakopų Molekulinės biologijos studijas Vilniaus universitete.

I pakopos studijos (bakalauro)

Bendra informacija

Priimamų studentų skaičius 2012 m. – iki 35. Studijų trukmė – 4 metai. Studijos vertinamos 240 ECTS kreditų. Baigusiems suteikiamas Molekulinės biologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Studijuojami dalykai

Molekulinė biologija, biotechnologija, genų inžinerija, ląstelės biologija, mikrobiologija, imunologija, genetikos pagrindai, biochemija, enzimologija, bioorganinė chemija, bioinformatika ir kt.

Apie molekulinės biologijos bakalauro studijas plačiau pasiskaityti galite skyrelyje Moksleiviams.

II pakopa (magistrantūros)

Bendra informacija

Studijų trukmė – 1,5 metų. Studijos vertinamos 90 ECTS kreditų. Baigusiems suteikiamas Molekulinės biologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Informaciją apie II pakopos studijas taip pat galite rasti VU tinklapyje Kviečia Vilniaus universitetas.

Studijuojami dalykai

Molekulinė ląstelių biologija, mikroorganizmų genetika, ląstelių technologijos ir kt.

Mokslinio darbo praktikas ir magistro baigiamuosius darbus molekulinės biologijos magistrantai gali atlikti: Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto katedrų laboratorijose, VU Biochemijos, Biotechnologijos, Nacionaliniame Vėžio institutuose, Gamtos tyrimų centro Botanikos, Ekologijos institutuose, VMTI Inovatyviosios medicinos centre, „Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinyje ir kt.

Laboratoriniai darbai

Šiuos laboratorinius darbus atlieka magistrantai, studijuojantys privalomuosius Molekulinės ląstelių biologijos ir Ląstelių technologijų dalykus:

 • Žinduolių ląstelių kultivavimas ir gyvybingumo nustatymas;
 • Ląstelių ciklo ir žūties būdo nustatymas (tėkmės citometrija);
 • Ląstelių ir organelių vaizdinimas (fluorescencinė mikroskopija);
 • Genų tildymas sintetinėmis siRNR, genų raiškos pokyčių vertinimas kiekybinės PGR metodu;
 • Ląstelės baltymų sudėties tyrimas masių spektrometrijos metodu;
 • Baltymų lokalizacijos kitimo tyrimas mikroinjekcijos į vieną ląstelę metodu;
 • Pirminės suaugusio žmogaus organizmo kamieninių ląstelių linijos gavimas;
 • Žmogaus kamieninių ląstelių diferenciacija ant įvairiai modifikuotų paviršių.

2015 m. baigiamųjų darbų temos

Molekulinės biologijos magistro studijų programos absolventų 2015 m. baigiamųjų darbų temų sąrašas.

Kuo ir kur dirba molekuliniai biologai?

 • Mokslininkais: mokslo institutuose ir centruose, biotechnologijų, biofarmacijos ir kt. įmonių moksliniuose padaliniuose;
 • Mokslininkais, dėstytojais: universitetuose;
 • Specialistais: biomedicinos, žemės ūkio, aplinkosaugos įstaigose ir laboratorijose, maisto ir veterinarijos tarnybose;
 • Vadybininkais, projektų vadovais: biotechnologijų, biofarmacijos įmonėse, aukštųjų technologijų įranga prekiaujančiose bendrovėse.

Studijų dalykų išdėstymas semestrais

Naudojami sutrumpinimai: K – kreditai, P – paskaitos, PR – pratybos, S – seminarai, LD – laboratoriniai darbai, KN – konsultacijos, SD – savarankiškas darbas, BUS – bendrųjų universitetinių studijų dalykas.

I semestras

Dalykas K Akademinės valandos Atsiskaitymas
P S PR LD KN SD
Privalomieji
Molekulinė ląstelių biologija
9
54
20
66
100
Egzaminas
Mikroorganizmų genetika
4
32
16
59
Egzaminas
Mokslinio darbo praktika
8
24
190
Egzaminas
Iš viso:
21
Pasirenkamieji
Augalų molekulinė biologija
5
32
16
16
70
Egzaminas
Molekulinės biologijos modelinės sistemos
5
48
8
16
70
Egzaminas
Sistemų biologija
4
32
16
59
Egzaminas
Molekuliniai patogenezės mechanizmai
5
32
16
16
70
Egzaminas
Vėžio molekulinė biologija
5
32
16
24
61
Egzaminas
Iš viso:
9
Iš viso semestre:
30

II semestras

Dalykas K Akademinės valandos Atsiskaitymas
P S PR LD KN SD
Privalomieji
Mokslinio darbo praktika
12
34
286
Egzaminas
Ląstelių technologijos
5
32
16
24
61
Egzaminas
Iš viso:
17
Pasirenkamieji
Signalų molekulinė biologija
4
32
16
59
Egzaminas
Biologinių makromolekulių rentgenostruktûrinė analizė
4
32
16
59
Egzaminas
Molekuliniai simbiozės mechanizmai
4
32
16
59
Egzaminas
Molekulinė virusologija
5
32
8
24
69
Egzaminas
Imunotechnologijos
5
32
16
24
61
Egzaminas
Bioetika
4
32
8
16
51
Egzaminas
Iš viso:
13
Iš viso semestre:
30

III semestras

Dalykas K Akademinės valandos Atsiskaitymas
P S PR LD KN SD
Magistro baigiamasis darbas
30
90
710
Gynimas
Iš viso semestre:
30