Influence of Osmotic Shock on Escherichia coli Insoluble Protein Fraction in the Presence of Exogenous Osmolytes

Informuojame apie naują dr. Danutės Labeikytės bei doc. dr. Jolantos Sereikaitės (VGTU) publikaciją:

Influence of Osmotic Shock on Escherichia coli Insoluble Protein Fraction in the Presence of Exogenous Osmolytes

J Mol Microbiol Biotechnol. 2013 Apr 16;23(3):219-26.